Pražský hrad je rozhodně nejvýznamnějším českým hradem. Vždycky ale nevypadal tak, jak ho známe dnes.

Založení a raný středověk

Archeologické nálezy a staré texty naznačují, že počátky Pražského hradu sahají až do roku 880, kdy jej založil kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Raně středověká pevnost byla opevněna příkopem a valem z hlíny a kamenů, což symbolizovalo počátek odkazu, který přetrval staletí.

Jednou z prvních zděných staveb uvnitř hradeb byl kostel Panny Marie, po němž v průběhu 10. století následovala výstavba kostelů zasvěcených svatému Jiřímu a svatému Vítu. V tomto období se Pražský hrad stal nejen sídlem hlavy státu, ale také rezidencí nejvyššího představitele církve, pražského biskupa. U kostela svatého Jiří byl založen první český klášter, což znamenalo významný náboženský a kulturní mezník.

Zdroj: Youtube

Zlatá éra za Karla IV.

Zenit vznešenosti Pražského hradu nastal za vlády Karla IV. v polovině 14. století. Karel IV. z rodu Lucemburků proměnil hrad v císařskou rezidenci a sídlo panovníka Svaté říše římské. Královský palác prošel rozsáhlou přestavbou a začala vznikat velkolepá gotická katedrála svatého Víta.

V Karlově vizi Pražského hradu pokračoval jeho syn Václav IV., ale bouřlivá doba husitských válek a následné zanedbávání vedly k období úpadku hradních budov a opevnění.

Renesanční a habsburský vliv

Nástup dynastie Jagellonců v roce 1483 přinesl na Pražský hrad nový život. Za jejich vlády byly na hradě postaveny obranné věže a velkolepý Vladislavský sál, který je dokladem nastupujícího renesančního slohu v Čechách.

Následně se Habsburkové, kteří nastoupili na český trůn, pustili do přestavby a proměnili hrad v renesanční sídlo. Vznikla Královská zahrada a různé zábavní budovy, které signalizovaly měnící se vkus té doby. Postupně byly také provedeny opravy katedrály a královského paláce.

Osvícenství a úpadek

V 18. století prošel hrad poslední velkou přestavbou, která jej zformovala do podoby reprezentativního sídla. Avšak s nástupem Vídně jako hlavního města říše a Prahy jako provinčního města začal hrad chátrat. Umělecké poklady rudolfínských sbírek byly rozprodány, čímž se jeho velkolepost ještě více zmenšila.

Pobyt císaře Ferdinanda V. na Pražském hradě v polovině 19. století přinesl renovace, včetně rekonstrukce kaple Svatého kříže. Přesto to bylo až úsilí Vlastenecké jednoty, která v roce 1929 svatovítskou katedrálu definitivně dokončila.

Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 se Pražský hrad opět stal sídlem hlavy státu a na nezbytné úpravy dohlížel architekt Josip Plečnik. Dnes probíhající rekonstrukce a úpravy mají za cíl zpřístupnit hradní areál návštěvníkům, a umožnit tak hlubší propojení s jeho historickým významem.

Živý památník českých dějin

Pražský hrad je více než jen symbolem českého státu, je živým svědectvím bohaté a složité historie národa. Ve svých starobylých zdech uchovává korunovační klenoty, relikvie českých králů, neocenitelné umělecké poklady a historické dokumenty. Při procházce velkolepými sály a nádvořími Pražského hradu nemůžete necítit tíhu historie, která se v jeho prostorách odehrávala, a je tak nezbytným cílem návštěvy pro každého, kdo chce poznat srdce a duši České republiky.

Zdroje: cs.wikipedia.org, praguecityline.cz, praguecastletickets.tours