Na rozdíl od prostorných měst západní Evropy bylo středověké Brno svědectvím o maximálním využití omezeného prostoru. Vykopávky v dnešním centru města odkrývají vrstvy historie a odhalují rušné osídlení, které se vymykalo svému omezenému prostoru. Brno bylo totiž ve svých počátcích pouhou opevněnou vesnicí soustředěnou kolem tržiště. Teprve ve 13. století, s přílivem německy mluvících Rakušanů a vlámských přistěhovalců, se Brno začalo měnit v moravskou metropoli, jak ji známe dnes.

Zdroj: Youtube

V tomto období, které znamenalo konec vlády Přemyslovců, došlo také k vzestupu dalších měst, což symbolizovalo širší urbanistický rozmach v regionu.

Stísněné bydlení a hygienické problémy

Životní podmínky ve středověkém Brně nebyly zdaleka ideální. Obyvatelé města, kteří se tísnili v těsných prostorách, se neustále potýkali s nedostatkem místa. Situaci zhoršovala přítomnost žump a odpadních jímek, často nedostatečně dimenzovaných a umístěných příliš blízko vodních zdrojů. Navzdory těmto nehygienickým podmínkám svědčí o tom, že si obyvatelé Brna cenili čistoty, což dokládají četné nálezy umyvadel a raných forem zubních kartáčků.

Život plný zábavy a požitků

V rozporu s chmurným obrazem hygienických potíží se Brňané uměli bavit. Při archeologických vykopávkách byly po celém městě objeveny hrací kostky, které naznačují oblíbenou zábavu, při níž se pravděpodobně sázelo. Unikátní nález – destilační přístroj – navíc naznačuje i existenci výroby alkoholu. Zkoušky provedené s replikou tohoto přístroje úspěšně přinesly značné množství pálenky, což dokazuje vynalézavost a důvtip středověkých obyvatel Brna.

Symbióza posvátného a hříšného

Brno nebylo jen střediskem každodenního shonu a veselí, ale také místem duchovního života. Tato koexistence posvátného a světského je vyprávěním starým jako město samo. Církev často vnímala města jako doupata hříchu a neřesti, a Brno tento kontrast přesně vystihovalo.

Tkanina středověkého života

Středověké Brno je dokladem složitosti a dynamiky městského života ve středověku. Jeho proměna z malé vesnice ve významné město, jeho boje se stísněnými životními podmínkami a hygienickými podmínkami spolu s čilými kulturními a společenskými aktivitami vytvářejí živý obraz života v této době. Příběh Brna a jeho obyvatel představuje fascinující kapitolu v dějinách středověké Evropy.

Zdroje: cs.wikipedia.org, stoplusjednicka.cz, idnes.cz