Zdroje: www.nationalgeographic.com, www.newscientist.com, www.sciencefocus.com

Genialita sloních samic

Obchod se slonovinou má devastující dopad na populace slonů v celé Africe. Mezi lety 2007 a 2014 se populace slonů v Mosambiku snížila o více než polovinu, z přibližně 20 000 na pouhých 10 300 jedinců.

Tento úbytek se připisuje především pytláctví, které spočívá v nelegálním zabíjení slonů pro jejich kly. Slonovina je v některých kulturách velmi ceněná a používá se k výrobě ozdob, šperků a dalších luxusních předmětů. Vysoká poptávka po slonovině vytvořila lukrativní černý trh.

Sloni v Mosambiku se však na tuto situaci adaptovali zcela jedinečným způsobem. Získali biologickou výhodu, díky níž jim nenarostly kly. To se týká přibližně třetiny mladších samic.

Kly jsou zdrojem slonoviny. Tvrdého materiálu, jež se využívá k výrobě šperků a dalších artefaktů. U slonů, kteří nemají kly, je menší pravděpodobnost, že se stanou cílem pytláků. Působí zde v tomto ohledu silný selekční tlak, který zvýhodňuje slony bez klů.

Adaptace genů

Sloni, jež se na situaci pytláctví úspěšně adaptovali, však nezůstávají bez rizika. Kly mají pro slony celou řadu výhod. Slouží k několika důležitým funkcím, včetně hledání potravy, obrany a sociální komunikace.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Sloni používají kly k vyhrabávání kořenů a lámání větví, které jsou důležitou součástí jejich potravy. Kly se také používají při soubojích mezi samci a při projevech dominance a podřízenosti mezi jedinci. Sloni, kterým kly chybí, mohou mít ztíženou obživu a obranu, což může mít vliv na jejich přežití.

Vědci i ochránci přírody situaci v Mosambiku pozorně sledují, aby lépe porozuměli evoluční reakci slonů na pytlácký tlak. Zkoumají způsoby, jak chránit populace slonů před pytláctvím, například zvýšením úsilí proti pytláctví, snížením poptávky po slonovině a podporou alternativních zdrojů obživy pro místní komunity.

Adaptace slonů tváří v tvář pytlácké krizi je možná zajímavým a potenciálně nadějným řešením, je však třeba si uvědomit, že nejde o optimální cestu. Nejúčinnějším způsobem, jak zajistit jejich přežití, je ochrana sloních populací před pytláctvím.

Bezkelnatost afrických slonů je pozoruhodnou, zároveň však také znepokojující adaptací. Ačkoliv může poskytovat jistou ochranu před hrozbou pytláctví, na samotné přežití slonů má negativní důsledky.

Je důležité, aby ochránci přírody pokračovali ve svém úsilí slony chránit a prosazovali udržitelná řešení, z nichž budou mít prospěch jak volně žijící zvířata, tak místní komunity. Jen tak můžeme zajistit dlouhodobé přežití těchto nádherných zvířat.