Dětství plné privilegií

Sestry Trungovy, dcery generála spravujícího okres Giao Chi v dnešním severním Vietnamu, měly privilegovanou výchovu. Nejenže se dobře orientovaly v literatuře, ale po boku svého otce se také vzdělávaly v bojových uměních. Jejich vlast, obležená v roce 111 př. n. l. invazí čínských Chanů, byla svědkem dosazení místních vládců, kteří sloužili čínským zájmům. Mezi těmito vůdci byl i otec sester Trungových, muž, který se občas postavil Číňanům na odpor, aby ochránil svůj lid.

Zdroj: Youtube

Jihovýchodoasijská společnost v té době vykazovala pozoruhodnou pokrokovost v oblasti práv žen, zejména pokud jde o vzdělání a vlastnictví majetku. Ženy se těšily vysokému postavení, majetek, společenský status a další práva se dědily po matkách i otcích.

Tragédie, která vše změnila

Trung Trac se provdala za Thi Sach, generála ze sousedního okresu, a společně čelili stupňujícímu se útlaku ze strany vládnoucích Číňanů. Zvýšené daně ze soli a korupční požadavky vietnamských úředníků na úplatky přiměly Thi Sacha, aby zorganizoval své kolegy aristokraty ke vzpouře. Hanští Číňané se snažili vyrvat autoritu místní aristokracii a rozpoutali konflikt, který ovlivnil osud sester Trungových.

Ačkoli Trung Trac hrála významnou roli při podpoře svého manžela, byl to on, kdo padl do rukou Číňanů a byl bez soudu popraven.

Výzva k revoluci

Po tragické smrti svého manžela se Trung Trac spolu se sestrou Trung Nhi vydala na misi, jejímž cílem bylo mobilizovat své krajany – vlastníky i pracující zemědělce – k dalšímu odporu proti čínské nadvládě. Vlastenecké básně Trung Trac rozbušily srdce shromážděných vojáků a motivovaly je k pomstě za manželovu smrt. Nově zformovaná armáda, složená z rolníků i aristokratů, se rozrostla na přibližně 80 000 vojáků, kterým velelo 36 generálek včetně vlastní starší matky sester Trungových.

Vyzbrojeny meči, luky, šípy, sekerami a impozantní armádou provedly sestry Trungovy na hřbetech svých slonů odvážné útoky na 65 čínských pevností a sídlo guvernéra a nakonec vyhnaly čínského vůdce z regionu.

Krátká, ale nezapomenutelná vláda

Po úspěšném vyhnání Číňanů byla Trung Trac prohlášena královnou nezávislého národa na kdysi okupovaném území a vládla po boku své sestry. Dva roky vládly s minimálními zásahy ze strany vnějších mocností, a upevnily si tak své postavení královen.

V roce 41 n. l. však jejich vláda čelila náročné výzvě, když se chanský císař Kuang Wu Di rozhodl získat Vietnam zpět pro svou říši. Generál Ma Yuan vedl čínská vojska na jih a zastihl sestry Trungovy nepřipravené. Začaly ztrácet podporu svých šlechtických spojenců, a nakonec utrpěly porážku v roce 43 n. l. poblíž místa, které je dnes známé jako Hanoj.

Zrodily se dvě legendy

O tom, co se stalo po porážce sester Trungových, se dodnes vedou diskuse. Zatímco podle některých zpráv se raději utopily v řece, než aby se nechaly zajmout, historické záznamy uvádějí jejich zajetí a následnou popravu chanskou armádou.

Legenda o sestrách Trungových se rozšířila až posmrtně, kdy básníci a spisovatelé vytvářeli příběhy o jejich statečnosti, vlastenectví a kráse. Jedna báseň z 15. století oslavuje sestry jako ty, které se hrdě postavily, aby pomstily svou zemi, když mužští hrdinové sklonili hlavu v poddanství.

Na jejich památku byly po celém Vietnamu postaveny četné chrámy a svatyně a v 11. století byly spojovány s mocí přinášet déšť v dobách sucha a ztělesňovaly naději a odolnost.

Trvalý symbol odporu

Život sester Trungových rezonoval celou vietnamskou historií, od francouzského kolonialismu až po vietnamskou válku. Jejich příběh o mobilizaci armády na ochranu své země a kultury zasáhl a symbolizoval dobu, kdy jihovýchodní Asie vládla sama bez koloniálního vlivu.

Zdroje: womeninworldhistory.com, thoughtco.com, britannica.com