Strůjci násilí a plenění

Vzestup rytířů v těžkém brnění a na koních znamenal významnou éru středověkých dějin, která začala kolem roku 1066 dobytím Anglie Normany. Navzdory všeobecnému přesvědčení však středověcí rytíři zdaleka nebyli udatní muži prosazující úctu k ženám. Byli to těžce ozbrojení bojovníci pod velením vojevůdce. Za odměnu dostávali pozemky nebo právo na kořist a jejich výpravy často zahrnovaly plenění, znásilňování a vypalování vesnic.

Zdroj: Youtube

Měnící se vnímání rytířství

V raném středověku byli rytíři vnímáni tak negativně, že se církevní koncily modlily za jejich osvobození. Proto na přelomu 11. a 12. století začalo být zřejmé, že potřebují profesionální kodex, pokud si chtějí získat respekt a být považováni za vážené. Neexistovala však shoda na tom, co je to "dobrý rytíř". Nejběžnější hodnoty nalezené v pravidlech, která velitelé vytvořili pro rytíře, se točily kolem praktických potřeb vojenských tažení – statečnost v bitvě, věrnost svému pánovi a solidarita s ostatními bojovníky.

Rytířský kodex se také snažil rozvíjet u rytířů úctu, čest a cit pro to, co je správné a co špatné. Tento „smysl“ pro čest se však omezoval pouze na šlechtickou třídu. Jen málo středověkých kodexů odsuzovalo činy, jako je drancování měst nebo zneužívání prostých žen. Proto drsný styl válčení přetrvával až do 14. a 15. století během konfliktů, jako byla stoletá válka.

Nový pohled

Dnes chápeme rytířství převážně jako pravidlo správného mužského chování, zejména pokud jde o ženy. Moderní výklad rytířství, se však od jeho středověkých počátků značně liší. Vývoj lze přičíst evropským novoromantikům konce 19. století, kteří si termín upravili tak, aby definoval ideální mužské chování, a vytvořili tak ostrý kontrast mezi mýtem a skutečností.

Ve výsledku lze říci, že středověký rytíř, který je v moderní kultuře často romantizován, měl daleko k obrazu vznešeného rytíře, který máme dnes. Rytířství, které vycházelo z vojenské nutnosti a ochrany elity, nabízelo kodex, který si rytíři vykládali různě. Zatímco romantická literatura vykreslovala idealistický obraz, realita byla často drsná a krutá, zejména pro nižší vrstvy. Pochopení historického kontextu pomáhá demystifikovat rytíře a odhalit složitější a méně čestnou postavu.

Zdroje: stoplusjednicka.cz, historicmysteries.com, todayifoundout.com