Pohřbená pod drny

Gainsthorpe je jednou z nejzachovalejších opuštěných středověkých vesnic v Anglii. Dnes nám letecký pohled na tehdy významnou obec na anglickém venkově naznačí, kde kdysi stály domy a přilehlá stavení, například stodoly a jiné hospodářské budovy. Na travou porostlých, bývalých polích, najdeme na vyvýšeninách a prohlubních zemní valy se stopami po asi pětadvaceti domcích, z výšky viditelné jsou i čtyři cesty. Na polích jsou zřetelné zbytky rybníka a dva holubníky. Že zde snad mohl být život ještě v 16. nebo začátkem 17. století naznačují lomové jámy. Jako poslední mohykáne je statek z počátku 19. století, nic však nenasvědčuje tomu, že by ještě v té době byla vesnice obydlena.

Co víme o jejím původu

Nejstarší zmínku o této vesnici, která se původně jmenovala Gamelstorp, najdeme v knize zvané Domesday Book z roku 1086, která byla vedena na příkaz Viléma Dobyvatele, a ve které se vedly záznamy o osídlení, dobytku, poplatcích a daních odváděných každý rok králi. Víme, že prvním majitelem byl saský lord jménem Ulgar (nebo Wulfgar), který nejspíš vlastnil i jiné pozemky. V roce 1086 získal tuto půdu významný normanský šlechtic Ivo Tallboy (nebo Tiallboise). To, že velel normanskému vojsku při obléhání Ely v roce 1071 a vlastnil i rozsáhlé pozemky po celé Anglii naznačuje, že Gainsthrope musela být vzkvétající vesnicí, která se stále rozvíjela, o čemž svědčí i záznam v královské listině z roku 1208, kde se uvádí, že měla vesnice na území sto osmi akrů devatenáct polí, byla tam kaple, větrný mlýn a most. Poslední záznam o obci pochází z roku 1383. Vesnici Gainsthorpe zmiňují průzkumy Cornwallského vévodství z roku 1616, které praví, že na místě nezůstala ani živá duše. Poslední zmínky z konce 17. století však jasně naznačují, že vesnice byla v té době již opuštěná. Zůstaly tam jen zbytky více než 200 budov.

Zdroj: Youtube

Život na tamním anglickém venkově

Nejbohatší obyvatelé nejspíš nežili – z dnešního pohledu – v přepychovém stavení. Stavebním materiálem pro budovu, ke které patřila stodola a chlévy pro dobytek, bylo dřevo, pletený rákos a bláto, které byly snadno dostupné, protože se vesnice nacházela v záplavové oblasti. Většinu obyvatel tvořili nejspíš dělníci a zemědělci, kteří nevlastnili půdu a pracovali pro svého pána.

Zbývá otázka, proč tam dodnes nikdo nežije

Dodnes se neví, proč Gainsthorpe zmizela z mapy Anglie. O jejím zániku existuje několik teorií. Podle legendy byla doupětem zlodějů, které zbourali nešťastní místní obyvatelé, ale skutečný důvod, proč ve vesnici zanikl život, zůstává nejistý. Předpokládá se však, že její obyvatele zahubila černá smrt, která ve 14. století sužovala řadu zemí. Není však ani vyloučené, že se s příchodem průmyslu lidé z tamní poklidné vesnice vydali za živobytím do rušných okolních měst. Takový je osud mnoha středověkých vesnic Anglie. Dnes je možné místo, kde se Gainsthorpe nacházela, navštívit. Díky vědeckým poznatkům ji lze i zrekonstruovat.

Zdroje: www.britainexpress.com, www.english-heritage.org.uk