Co je věda a jak pracuje?

Věda je systematické hledání, zkoumání a vysvětlování přírodních a společenských jevů. Základem vědeckého přístupu je empirický výzkum, pozorování a experimentování. Věda se neustále snaží rozvíjet, testovat a upravovat teorie a modely, které popisují a předpovídají chování světa, ve kterém žijeme.

Zdroj: Youtube

Důležitým prvkem vědeckého přístupu je metodologický skepticismus. To znamená, že výsledky a závěry vědeckého výzkumu musí být ověřitelné a opakovatelné. Díky tomuto přístupu je věda schopna přispět k hlubšímu porozumění univerzálním zákonitostem a podporuje postupný rozvoj lidského poznání.

Rozmanitost vědeckých oborů

Každý vědecký obor představuje specifickou oblast vědeckého zkoumání a výzkumu. Má svá vlastní teoretická východiska, metodologie, terminologii a tematické zaměření. Vědecké obory se často dělí podle předmětu svého zkoumání a mohou se dále rozčlenit do podoborů nebo specializací.

Biologie: Od celku k detailu

Příkladem může být biologie. Toto široké vědecké pole se zabývá studiem života v jeho mnoha podobách. Ale v rámci biologie existuje mnoho specializovaných oborů, jako je například genetika, která zkoumá dědičnost a variabilitu vlastností organismů.

Fyzika: Základní principy a jejich aplikace

Dalším příkladem je fyzika, věda zkoumající základní principy a zákony hmoty a energie. Ačkoliv může být fyzika vnímána jako abstraktní a komplikovaná, je základem mnoha technologií, které používáme každý den. A i v rámci fyziky existují podobory, jako je kvantová fyzika, která zkoumá chování částic v nejmenším měřítku.

Ať už je naše oblast zájmu jakákoliv, věda nám poskytuje nástroje, metody a poznání, které nám umožňují lépe porozumět světu okolo nás. Bez ohledu na to, zda jsme odborníci v daném oboru, nebo jen laici se zájmem o svět kolem, věda nám nabízí fascinující cestu k poznání.

Otestuj své vědecké znalosti!

Po prozkoumání základů vědy a jejích různých oborů je nyní čas přejít k praxi. Jak hluboké jsou tvé znalosti v oblasti vědeckých oborů? Připravili jsme pro tebe malý test, díky kterému si můžeš ověřit své pochopení tohoto fascinujícího světa. Pusťme se do toho!

1. Co je to myologie?

 • a) Lékařský obor zaměřený na hrtan.
 • b) Medicínský obor, který se zabývá perinatální péčí.
 • c) Lékařský obor, který se zabývá svaly.

2. Co zkoumá batrachologie?

 • a) Je to nauka o pohybech člověka.
 • b) Je to nauka o kožních lištách na prstech rukou, nohou, na dlaních a ploskách chodidel.
 • c) Jde o vědu zabývající se studiem obojživelníků.

3. Čím se zabývá algeziologie?

 • a) Chronickou bolestí a její léčbou.
 • b) Jde o formální vědu zkoumající způsob vyvozování závěrů.
 • c) Je to nauka o metodách.

4. Co je angiologie?

 • a) Odvětví sociologie zabývající se velkými sociálními útvary.
 • b) Obor vnitřního lékařství zabývající se terapií onemocnění krevních a lymfatických cév.
 • c) Nauka o měření fyzikálních a technických veličin, mírách a vahách.

5. Čím se zabývá gerontologie?

 • a) Jazykem
 • b) Stářím
 • c) Drahými kameny

6. Co je ekonometrie?

 • a) Vědecká disciplína nacházející se na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie.
 • b) Obor fyziky, který zkoumá neměnná (statická) elektromagnetická pole.
 • c) Obor biologie studující vztahy mezi organismy a prostředím.

7. Jaká nauka se týká včelařství?

 • a) Apidologie
 • b) Agrobiologie
 • c) Aktologie

8. Co zkoumá derivologie?

 • a) Tvorbu slov
 • b) Nářečí
 • c) Výživu

9. Jaké odvětví optiky se věnuje viditelnému světlu z hlediska jeho zrakového vnímání?

 • a) Frazeologie
 • b) Fotonika
 • c) Fotometrie

10. Co lze označit za interdisciplinární vědu zabývající se informacemi?

 • a) Informatiku
 • b) Informační vědu
 • c) Industriální sociologii

Správné odpovědi:

1. c) Myologie je lékařský obor, který se zabývá svaly.

2. c) Batrachologie je věda zabývající se studiem obojživelníků.

3. a) Algeziologie je lékařská disciplína, která se zabývá chronickou bolestí a její léčbou.

4. b) Angiologie je obor vnitřního lékařství zabývající se terapií onemocnění krevních a lymfatických cév.

5. b) Gerontologie je věda o stáří.

6. a) Ekonometrie je vědecká disciplína nacházející se na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie.

7. a) Naukou o včelařství se zabývá apidologie.

8. a) Derivologie je lingvistický obor zabývající se tvorbou slov.

9. c) Viditelnému světlu z hlediska jeho zrakového vnímání se věnuje odvětví optiky zvané fotometrie.

10. b) Za interdisciplinární vědu zabývající se informacemi lze označit informační vědu.

Hodnocení:

Pokud jsi správně odpověděl na 0-3 otázky: Snaž se, ale ještě je před tebou dlouhá cesta. Možná by nebylo na škodu probrat látku znovu a zaměřit se na oblasti, které ti dělají problém. Věříme, že příště to bude lepší!

Pokud jsi správně odpověděl na 4-6 otázek: Máš dobrý základ, ale je ještě co zlepšovat. Prohlub si své znalosti a pokus se ještě lépe se připravit.

Pokud jsi správně odpověděl na 7-8 otázek: Skvělý výkon! Je vidět, že máš přehled. Ještě trochu a budeš na vrcholu!

Pokud jsi správně odpověděl na 9-10 otázek: Výborně! Ovládáš látku skvěle a je vidět, že sis dal záležet. Pokračuj v této cestě!

Test ukázal tvoje silné i slabé stránky v dané oblasti. Důležité je nevzdat se, pokud se ti nedařilo, a pokud jsi byl úspěšný, je dobré si své znalosti udržovat.

Zroje: stredniskoly.cz, prameny.historie.upol.cz, cs.wikipedia.org