Věž postavená uvnitř ochranných zdí Jericha vykazuje na svou dobu pozoruhodné architektonické dovednosti. Její kuželovitý tvar, vytvořený z neomítnutých kamenů a vybavený složitým vnitřním schodištěm, podtrhuje důmyslnost neolitického inženýrství.

Astronomická hypotéza

Jednou z převládajících teorií mezi badateli je astronomický význam věže v Jerichu. Předpokládá se, že starověcí astronomové využívali věž k pozorování nebeských událostí, jako je letní slunovrat – nejdelší den v roce. Teorie získává podporu díky strategické poloze a konstrukci věže, která mohla astronomická pozorování usnadnit.

Symbol moci a ochrany

Se zajímavým výkladem účelu věže přišli archeologové Roy Liran a Ran Barkai. Podle nich nesloužila věž v Jerichu jen k měření času nebo k určování jiných astronomických jevů, ale byla také symbolem moci a ochrany. Předpokládají, že věž byla jakýmsi strážcem před nebezpečím tmy, zejména v době západu slunce. Z jejich výzkumu vyplývá, že stín věže, který vrhalo zapadající slunce, hrál v životě starověkých obyvatel významnou roli, možná označoval začátek delších nocí a působil jako monumentální připomínka přírodních cyklů.

Ukazatel společenského přechodu

Stavba věže v Jerichu se časově shodovala s kritickým obdobím lidských dějin – přechodem od kočovného způsobu života k usedlým komunitám. V tomto období, známém jako neolit, se začalo rozvíjet zemědělství a vytvářely se hierarchické společnosti. Věž je v tomto kontextu vnímána jako symbol společenského posunu a možná sloužila jako motivační struktura podporující společný život a spolupráci mezi prvními osadníky.

Průkopníci za věží

Architekty věže byli Natufiané, fascinující starověká kultura. Žili na území dnešní Palestiny, Izraele, Sýrie a Jordánska a znamenali přechod od kebaranské kultury kočovných lovců a sběračů k usedlým zemědělcům. Jejich rozhodnutí postavit si v Jerichu kolem roku 8500 př. n. l. stálé domy a pěstovat pšenici představuje klíčový okamžik v dějinách lidstva. Věž v Jerichu je tak památníkem jejich novátorského ducha a ukazatelem významného evolučního skoku v lidské společnosti.

Zdroj: Youtube

Pokračující výzkum a objevy

Navzdory rozsáhlým výzkumům a teoriím zůstává skutečný účel věže v Jerichu zahalen tajemstvím. V jejím okolí nebyly nalezeny žádné pohřby ani významné artefakty, což vylučuje její využití jako hrobky. Konstrukce, design a historický kontext věže stále fascinují archeology a historiky po celém světě a podněcují pokračující studie a vykopávky.

Zdroje: nationalgeographic.com, nbcnews.com, en.wikipedia.org