Přírodní krása a pozůstatky minulých civilizací

Zdroj: Youtube

Vladař je dnes součástí přírodní rezervace Horní Střela. Přímo na vrcholu kopce se rozprostírá nádherná krajina, kterou dotváří řeka Střela obtékající horu ze severu a severozápadu. Na jednom z jejích svahů lze spatřit zbytky zaniklé vesnice Vladořice, nedaleko ní se nachází první obranný val.

Hora Vladař, stolová hora z čediče, sloužila v minulosti jako centrum keltské civilizace. Ochranu poskytovala skrze vysoké obranné valy a hradby, někde dokonce až čtyřmetrové. Keltské osídlení zde dosáhlo vrcholu v 5. a 4. století před naším letopočtem, ale po devastujícím požáru došlo k úbytku populace a postupnému opuštění okolí.

Archeologický výzkum

Hlubší zájem o historii tohoto kdysi významného místa vzbudili až archeologové v roce 2002, kdy byl zahájen výzkumný projekt financovaný Grantovou agenturou Akademie věd ČR. Výzkum odhalil stopy osídlení sahající až do mladší doby bronzové, pozdní doby halštatské, časné doby laténské a raného středověku.

Dřevěné chodby plné ostatků

Jedním z nejzajímavějších nálezů na hoře Vladař byly dřevěné chodby s lidskými ostatky z doby před naším letopočtem. Výzkum prováděný týmem Karlovarského muzea v roce 2007 prokázal, že se jedná o pečlivě opracované dubové trámy, v nichž byly skryty pozůstatky dávných obyvatel. Původně byly tyto chodby narušeny nelegálními zemními pracemi, ale ty paradoxně odhalily tuto unikátní dřevěnou konstrukci.

Dendrochronologické datování pomohlo určit, že některé z dřevěných konstrukcí pocházejí z období před rokem 480 př. n. l. a další z doby krátce po roce 463 př. n. l. Nálezy také zahrnovaly keramiku, zvířecí kosti a různé dřevěné předměty, které poskytují jedinečný vhled do minulosti lidí žijících po tisíciletí v souladu s přírodou.

Konzervace a dokumentace

Výzkum nyní pokračuje v konzervaci a dokumentaci těchto dřevěných konstrukcí na předhradí Vladaře. Po restaurování budou unikátní nálezy představeny veřejnosti v plánované archeologické expozici.

Vladař sice dnes již neplní svou kdysi strategickou roli, ale díky archeologickým objevům a výzkumu se stal fascinujícím místem pro všechny, kteří se zajímají o minulost zdejšího kraje. Dávná pevnost Keltů odhaluje záhadné dřevěné chodby a tajemství pohřebních zvyků lidí, kteří zde žili před tisíci lety.

Zdroje: scienceworld.cz, novinky.cz, lovecpokladu.cz