Stavba synagogy pochází z druhé poloviny 13. století, tedy z období, kdy na Starém Městě pražském došlo k významnému rozvoji, včetně protipovodňových opatření, která zvýšila úroveň terénu o 1 až 3 metry.

Původně se jmenovala Nová škola kvůli existenci starší synagogy, její název se vyvinul na Staronovou školu (Alt-Neuschul) po vzniku další synagogy Nové školy. Název odráží nejen její historické rozvrstvení, ale také význam v duchovním životě židovské komunity.

Zdroj: Youtube

Architektonický vývoj

Synagoga je ukázkou rané cisterciácké gotiky přijaté po uvolnění stavebních omezení za vlády Přemysla Otakara II. Její konstrukce zahrnuje dvoulodní jádro, později rozšířené o vstupní halu, ženskou galerii a další prvky zvyšující její funkčnost a estetiku. Pozoruhodné je, že konstrukční prvky synagogy, jako je křížová žebrová gotická klenba a úzká gotická oblouková okna, odrážejí architektonické ambice své doby.

V průběhu staletí prošla synagoga mnoha rekonstrukcemi a úpravami, z nichž každá přidala do stavby nové prvky. V 19. a 20. století bylo vyvinuto značné úsilí o obnovu a zachování jejích původních gotických prvků, což odráží snahu o zachování kulturního dědictví.

Místo tragédie a vzpomínek

Historie synagogy je poznamenána epizodami násilí, zejména masivním židovským pogromem v roce 1389, který vyústil v masakr přibližně 3 000 Židů. Tato tragická událost je v synagoze připomínána hebrejskými nápisy, které připomínají oběti a budoucím generacím připomínají odolnost židovské komunity.

Legendy a kulturní význam

Kromě historického a architektonického významu je Stará synagoga opředena legendami, které jejímu kouzlu dodávají mystický rozměr. Příběhy o golemovi, kterého stvořil významný rabín Maharal, a pověsti o kamenech přinesených ze Šalamounova chrámu přispívají k mystice synagogy a mísí se v nich historie s folklórem.

Úloha synagogy přesahovala duchovní praxi a sloužila jako komunitní centrum židovské čtvrti. Okolní volné prostranství, které kdysi sloužilo jako tržiště a místo setkávání, podtrhuje ústřední roli synagogy v každodenním životě.

Současný význam

Dnes je Stará synagoga stále důležitým náboženským a kulturním místem, které přitahuje návštěvníky z celého světa. Její trvalá přítomnost svědčí o houževnatosti židovské komunity a jejím odhodlání zachovat své dědictví. Díky pokračujícímu úsilí o zachování památek zůstává Stará synagoga mostem spojujícím minulost a současnost a nabízí pohled na středověký židovský život a architektonické postupy.

Při prohlídce Staré synagogy se návštěvníkům nabízí pohled na bohatou historickou stopu pražských Židů, která se vyznačovala hlubokými tragédiemi i obrovskou odolností.

Zdroje: kudyznudy.cz, pruvodceterezin.cz, praguehere.com