V roce 2023 policie zaznamenala 94 945 dopravních nehod, což představuje mírný pokles o 3,6 % oproti předchozímu roku. Údaj naznačuje pozitivní posun v opatřeních v oblasti bezpečnosti silničního provozu, i když skutečný počet drobných kolizí může být dvojnásobný, pokud započítáme i ty, které byly vyřešeny bez zásahu policie. Tragické je, že při těchto nehodách přišlo o život 455 osob, což představuje nominální nárůst oproti roku 2022. Zranění se pohybovala od lehkých po těžká, přičemž 1 751 osob bylo zraněno těžce, a hmotné škody z nehod dosáhly přibližně 7,69 miliardy Kč.

Hlavní příčiny dopravních nehod

Oproti všeobecnému přesvědčení nebyla v roce 2023 primární příčinou dopravních nehod nepřiměřená rychlost, ale nevěnování se řízení, které se podílelo na 23,6 % nehod. Následovaly chyby při otáčení nebo couvání (11,8 %) a nedostatečný boční odstup při vyhýbacím manévru (7,8 %). Příčiny související s rychlostí, konkrétně nepřizpůsobení rychlosti podmínkám na silnici, byly významné, ale nebyly hlavními faktory a podílely se na 7,1 % nehod.

Analýza smrtelných nehod

Při zkoumání smrtelných nehod se scénáře mírně mění. Hlavní příčinou smrtelných nehod bylo vjetí do protisměru (17,5 %), následované nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky (13,4 %) a ztrátou kontroly nad vozidlem (12,9 %). Statistiky zdůrazňují fatální následky agresivního nebo neopatrného chování řidičů, zejména za nepříznivých podmínek.

Vysoce riziková místa a časy

Analýza četnosti a závažnosti nehod rovněž poukázala na specifické časy a místa s vyšším rizikem. V měsících lednu, červnu, srpnu a září byl zaznamenán nejvyšší počet smrtelných nehod, což naznačuje sezónní vliv na podmínky a chování řidičů. Naopak nejklidnějšími měsíci byly únor, listopad a prosinec, což je pravděpodobně způsobeno opatrnější jízdou v zimních podmínkách.

Geografická ohniska

Region hlavního města zůstává nejnáchylnější k nehodám, přičemž významné shluky nehod byly identifikovány na náměstí I. P. Pavlova v Praze a podél hlavních silnic, jako je silnice I/7 u Loun. Navzdory těmto rizikovým oblastem bylo zaznamenáno zlepšení na trasách, jako je silnice I/33 z Hradce Králové do Náchoda, kde došlo ke snížení nehodovosti po zlepšení infrastruktury.

Zatímco tradiční problémy, jako je nepřiměřená rychlost, nadále přispívají k dopravním nehodám, údaje z roku 2023 zdůrazňují, že převažujícím nebezpečím je nepozornost a nesprávné jízdní manévry. Zjištění naznačují potřebu pokračovat v osvětových kampaních, zlepšit prosazování dopravních předpisů a zlepšit infrastrukturu, aby se řešila riziková místa a chování. Jak údaje naznačují, i malá zlepšení v oblasti pozornosti řidičů a dodržování dopravních podmínek mohou významně ovlivnit celkovou bezpečnost silničního provozu.

Zdroje: portalnehod.cz, denik.cz, seznamzpravy.cz