Národní parky nabízejí řadu aktivit šetrných k přírodě. Návštěvníci musejí dodržovat předpisy upravující pohyb ve zvláště chráněných územích. Zákon o ochraně přírody a krajiny vymezuje v národních parcích čtyři zóny:

  1. Přírodní zóna: Bezzásahová území, kde je turistům vstup zakázán.
  2. Přírodě blízká zóna: Omezené zásahy jsou povoleny.
  3. Zóna soustředěné péče: Oblasti zaměřené na zlepšení ekosystémů narušených lidskou činností.
  4. Kulturní krajiny: Zahrnuje vesnice v národních parcích a jejich okolí.

Národní park České Švýcarsko

Českosaské Švýcarsko bylo založeno v roce 2000 a je nejmladším národním parkem v České republice, rozkládá se na ploše 79 km². Park vznikl za účelem ochrany jedinečné pískovcové krajiny a bohaté biologické rozmanitosti, která se v ní vyskytuje. Díky rozsáhlému zalesnění a minimálnímu počtu lidí je to v Evropě charakteristická pískovcová oblast, která je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. V roce 2022 však park čelil významné výzvě, když rozsáhlý požár způsobil značné škody.

Krkonošský národní park

Krkonošský národní park, založený v roce 1963, se rozkládá na 385 km² a jeho cílem je chránit jedinečnou krajinu a ekologickou hodnotu Krkonoš. Pohoří se vyznačuje pozoruhodnou mozaikou ekosystémů, které byly formovány ledovcovou činností, a je pokryto horskými lesy a loukami, na nichž se vyskytují vzácné druhy. Park je uznáván pro svůj celosvětový význam, je biosférickou rezervací UNESCO a součástí sítě Natura 2000, což zdůrazňuje jeho zásadní roli v ochraně biologické rozmanitosti.

Národní park Podyjí

Národní park Podyjí, založený v roce 1991, se rozkládá na ploše 63 km² a je známý mimořádně zachovalým říčním údolím na jihozápadní Moravě. Tento park navazuje na rakouský Nationalpark Thayatal. Řeka Dyje tvoří přirozenou osu území a vytváří velkolepý kaňon s meandry, hlubokými údolími, vysokými skalními stěnami a rozmanitými rostlinnými a živočišnými společenstvy. Jedinečné říční údolí zůstává z velké části nedotčeno lidským rozvojem, na rozdíl od podobných oblastí přeměněných výstavbou přehrad a infrastrukturními projekty.

Národní park Šumava

Národní park Šumava, založený rovněž v roce 1991, se rozkládá na 680 km² a chrání typickou středoevropskou horskou krajinu a její nedotčená biologická společenstva. Šumava, často označovaná jako Zelené srdce Evropy, nabízí rozmanitou mozaiku rašelinišť, lesů, horských luk, divokých řek a ledovcových jezer. Poskytuje útočiště mnoha ohroženým druhům, včetně rysa ostrovida a tetřívka obecného. Světový význam Šumavy podtrhuje její zařazení mezi biosférické rezervace UNESCO a ochrana rašelinišť podle Ramsarské úmluvy o mokřadech.

Národní park Křivoklátsko

Na Křivoklátsku se plánuje zřízení nového národního parku. Budoucí park doplní bohatou mozaiku chráněných území v České republice a zajistí, že další přírodní dědictví země bude zachováno pro budoucí generace.

Národní parky České republiky jsou neocenitelným přírodním bohatstvím, které poskytuje útočiště široké škále druhů a ekosystémů. Vyžadují ostražitou ochranu, odbornou správu a ohleduplné využívání všemi návštěvníky. Jako správci těchto přírodních divů jsme společně zodpovědní za to, aby zůstaly nedotčené ku prospěchu budoucích generací.

Zdroje: cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, novinky.cz