Nové technologie, sociální a politické změny, rozvoj kultury a filozofie tvoří dynamiku našeho každodenního života. Jazyk, jako klíčový nástroj komunikace, reflektuje tyto společenské transformace a proměny. V něm vznikají nová slova a struktury, vyvíjejí se, a některé zanikají, odrážejíce tak změny ve společnosti. Jejich výskyt a adaptace v češtině nám poskytuje nejen vhled do toho, jak se jazyk vyvíjí a mění, ale i jakým způsobem odráží svět kolem sebe.

Zdroj: Youtube

Pronikání angličtiny

Angličtina dominuje dnešní společnosti a ovlivňuje směřování filozofií, kultur a jazyků celého světa. S výsadní pozicí angličtiny souvisí aktivní pronikání anglicismů, tedy slov a struktur anglického původu, do dalších jazyků, včetně češtiny.

Překonání jazykových hranic

Přejímání anglicismů odráží nejen proměny v lexikonu, ale i změny ve společnosti, jako jsou komunikační technologie, životní styl a volnočasové aktivity. Anglický vliv je znatelný ve všech oblastech lidského života a komunikace, a to díky blízkosti angličtiny k mnoha lidem, kteří se s ní setkávají prostřednictvím vzdělání, zábavy nebo sociálních sítí.

Internetová invaze

Internet hraje klíčovou roli v pronikání anglicismů do našeho jazyka. Vedle chatů, sociálních sítí, her a on-line obchodů jsou influenceři významnou skupinou, která k tomuto jevu přispívá. Influenceři, kteří mají silné propojení s marketingovými společnostmi, často užívají anglicismy ve svém projevu. Trend není marginální, jelikož influenceři hrají klíčovou roli při formování současných trendů v jazykové oblasti.

Jejich četné příspěvky na sociálních sítích a blogovacích platformách jsou důležitým zdrojem pro pochopení aktuálního užívání anglických slov a výrazů v češtině. Mediální exponovanost influencerů zvyšuje viditelnost a akceptaci anglicismů v naší komunikaci, a posiluje tak jejich roli v procesu jazykové proměny.

Motivace a důvody přejímání

Za anglicismy lze považovat širokou škálu jevů, které zahrnují lexikální prvky, fráze, idiomy, a dokonce i změny ve slovosledu či gramatice. Jejich přejímání je motivováno různými faktory, jako je například chybějící ekvivalent v češtině, prestiž anglického jazyka či jednoduše módní trend. Například počátkem 21. století vznikl termín "selfie", který se rychle ujal i v českém prostředí, ačkoliv původně pochází z anglického jazyka.

Vliv prestiže

Prestiž anglického jazyka hraje také důležitou roli při přejímání anglicismů. Angličtina je často vnímána jako jazyk mezinárodní komunikace a vzdělání, a tudíž přejímání anglických slov může být vnímáno jako projev modernosti a globálního myšlení.

Nová jména pro staré skutečnosti

Nicméně, anglicismy nejsou pouze nová slova pro nové jevy, často se stávají i novými pojmenováními pro již známé skutečnosti. Tento jev je patrný například v oblasti obchodu, kde se termíny jako "shopping center" staly běžnějšími než tradiční "nákupní středisko".

Angličtina dává i bere

Je důležité si uvědomit, že proces přejímání anglických slov není jednosměrný. Anglické vlivy se také odrážejí zpětně do angličtiny prostřednictvím výpůjček z jiných jazyků.

Například slovo "robot" má svůj původ v češtině a bylo přejato do angličtiny. Aby se anglicismy trvale začlenily do nového jazyka, je nutné, aby si našly své místo v lexikálním systému cílového jazyka a aby byla jasně definována jejich komunikační funkčnost. To znamená, že musí být zřejmé, kdy a jak je vhodné použít anglické slovo místo tradičního českého ekvivalentu.

Reflexe doby ve slovech

Přítomnost anglicismů v češtině odráží naši otevřenost k novým myšlenkám a jevům, zatímco jejich adaptace a začlenění do lexikálního systému nám umožňuje lépe porozumět a vyjádřit se v dnešním světě. Stávají se nejen prostředkem komunikace, ale i zrcadlem naší doby.

Pojďte si s námi vyzkoušet, jak dobře na tom s internetovými názvy jste? Znáte alespoň pět?

Kvíz: „Na fejsu jsem čekla fotky a volajkovala je.“ Jak dobře rozumíte výrazům ze sociálních sítí?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: czechency.org, tyden.cz, jazyky.com