Středověký zázrak, který je dnes tichým strážcem nad městem Lovosice, je proslulý svými panoramatickými výhledy, které se rozprostírají do svěží krajiny, a vysloužil si tak pověst jednoho z nejmalebnějších a nejnavštěvovanějších míst v regionu.

Hrad zahalený tajemstvím

Navzdory svému věhlasu zůstává původ hradu Košťálov zahalen tajemstvím. Historické záznamy dosud neodhalily přesnou časovou osu jeho výstavby ani neurčily jeho původní architekty. Rodokmen obyvatel hradu se však proplétá dějinami a zmiňuje šlechtické rody, jako jsou Vartemberkové, Házmburkové, Slavětínští nebo Kaplířové ze Sulevic.

Na úsvitu 15. století byl hrad ve správě Kaplířů, kteří odolali bouřlivým husitským obléháním, aby později kamennou tvrz opustili kvůli pohodlnějšímu bydlení. V době, kdy zemi zpustošila třicetiletá válka, byl hrad Košťálov ponechán na pospas času a živlům.

Architektonické pozůstatky minulé éry

Architektura hradu, ačkoli je z větší části v troskách, vypráví o jeho někdejší nádheře. Dominantou hradu je kompaktní jádro na vrcholu čedičové skály a rozlehlé předhradí na náhorní plošině pod ním, v srdci hradu se nacházejí zbytky kdysi velkolepého paláce. Jeho půdorys odhaluje kostru stavby, která se kdysi majestátně tyčila, se zdmi, které vydržely staletí, aby o tom vyprávěly. Okolní obvodová zeď, příkop a stopy po hospodářských budovách načrtávají obrysy života v objetí hradu, kde se kdysi pohybovali rytíři a šlechtici.

Útočiště biologické rozmanitosti

Význam Košťálova přesahuje jeho historickou a architektonickou hodnotu. Okolí hradu, zejména jeho jižní svahy, jsou útočištěm teplomilné flóry a fauny, které od roku 1960 prosperují pod ochranou vyhlášení přírodní památky.

Ekologická pokladnice je domovem vzácných druhů, jako je hlaváček jarní, koniklec luční český, kosatec bezlistý atd. Území je také místem výskytu pozoruhodné škály motýlů a biotopem působivé řady obratlovců, takže je středem zájmu ochránců přírody i nadšenců.

Portál do minulosti

Těm, kteří se chtějí vrátit v čase a stát se svědky hradu v dobách jeho největší slávy, nabízí moderní technologie pohled do středověké nádhery Košťálova. Animované rekonstrukce vdechují zřícenině život a vykreslují živý obraz její zašlé slávy. Avšak právě zážitek, kdy stojíte mezi ruinami a hledíte na českou krajinu, vás skutečně spojí se staletým příběhem tohoto okouzlujícího místa.

Zdroj: Youtube

Zřícenina hradu Košťálov je v objetí Českého středohoří svědectvím o trvalém půvabu prolínání historie a přírody.

Zdroje: regiontourist.cz, kudyznudy.cz, ceskestredohori.cz