Vrch Bacín, nenápadně ukrytý mimo turistické stezky, ukrývá starobylé rituální místo. Objev skalní dutiny plné lidských kostí a více než 2 500 různých artefaktů, který učinili Miroslav Hahn a Vladimír Procházka v roce 1988, zdůrazňuje význam Bacína jako významné archeologické lokality.

Zdroj: Youtube

Ozvěny starověkých rituálů

Při vykopávkách byly nalezeny artefakty datované do mladšího halštatského období (asi 700–600 př. n. l.), včetně ostatků malého dítěte. Další výzkumy odkryly kostry z různých dob – chlapce z knovízské kultury (1300–1000 př. n. l.) a dospělého muže z doby pozdního paleolitu (asi 9000 př. n. l.). Nalezeny byly také četné zvířecí kosti a zlomky keramiky, uspořádané způsobem naznačujícím obřadní účely.

Ačkoliv přesná povaha obřadů zůstává mezi odborníky předmětem diskusí, důkazy nasvědčují, že se jednalo o rituální praktiky, kanibalismus nevyjímaje. I když se nám tyto praktiky mohou jevit jako šokující, tvořily součást komplexních duchovních a kulturních projevů starověkých společností a odrážely jejich víru a obavy.

Napříč tisíciletí

Skalní svatyně na vrchu Bacín je však unikátní ještě z dalšího důvodu. Nález předmětů z pozdního středověku naznačuje, že svatyně byla využívána lidmi po dobu nejméně 12 tisíc let. Tak dlouhé nepřetržité využívání lokality pro pohřbívání a pravděpodobně i rituální aktivity nemá v Čechách obdoby a jedná se o nejdéle využívanou svatyni u nás.

Enigmatický půvab

Tajemství vrchu Bacín se neomezují pouze na archeologické nálezy. Místní lidové pověsti vyprávějí o bytostech zvaných Gónové, tajemných ochráncích skalních puklin. Skřítci jsou známí svou škodolibostí, ale pověst říká, že ti, kdo je štědře obdaří, mohou být odměněni odhalením skrytých tajemství. Kromě toho se v okolí údajně skrývají záhadné podzemní chodby, které strěží děsivé bezhlavé příšery.

Záhady moderní doby

Ani v současnosti se místu nevyhýbají záhadné jevy. Existují zprávy, že psi se na určitých místech odmítají pohybovat a agresivně reagují, jako by štěkali na něco neviditelného. V roce 1999 vrch dokonce přitáhl skupinu lidí, která se pokoušela navázat kontakt s mimozemšťany. Podle vyprávění došlo k záhadným ztrátám vědomí a projevům intenzivního strachu doprovázených křikem.

Není tedy překvapující, že Bacín přitáhl pozornost i psychotroniků. Ti po svých šetřeních došli k závěru, že oblast je prozářena silnou negativní energií, která se zde mohla kumulovat během tisíciletí.

Zdroje: novakoviny.eu, babinet.cz, epochanacestach.cz